Sơn Phủ Epoxy APT Dẫn Điện Prime Seal C Or D

Sơn Phủ Epoxy APT Dẫn Điện Prime Seal C Or D là lớp phủ epoxy hai thành phần có tính dẫn điện. Lớp Prime dẫn điện được sử dụng kết hợp với những hệ thống sản phẩm dẫn điện khác để kiểm soát được mức điện trường mà vẫn có tính dẫn điện.

Danh mục: ,