SƠN ỐNG THÉP MẠ KẼM 1 THÀNH PHẦN

Công dụng: Hệ sơn chuyên dụng phù hợp theo thứ tự ưu tiên khuyên dùng trong ngành PCCC với chi phí tiết kiệm nhất.