Gương cầu lồi kiểm tra gậy 1,2m (soi gầm và nóc xe nhỏ)